The ILosvay Family

(Nagy Iván: Magyarország családai – V. kötet)
Előnevét a Bereg megyei Ilosváról veszi, melynek jelenleg is birtokában van. Törzse Tatamér Vlachi de Ilosva, az Árpáddal kijött főbbek egyikének utóda, állitólag 1200. táján uj adományt nyert; öt fia öt külön helységben Ilosva, Bilke, Komlós, Dolha, és Lipcse egymással határos birtokokba helyezkedvén az Ilosvay, Bilkey, Komlósy, Dolhay, és Lipcsey családokat alapitá; mint azt eme családoknak közös czimere tanusitja. A család Mátyás királytól pallos-jogot (jus gladii-t) nyert.
1505-ben élt e családból Ilosvay Jeromos, ki a rákosi országgyülésen Kraszna vármegye követe volt. *
1526-ban Ilosvay János Perényi Gábor Ugocsa megyei főispán banderiumához tartozott, melyet elhagyván a bereghiekhez csatlakozott, miért a leleszi convent által idézteté őt Perényi. *
1538-ban Ilosvay Orbán rakóban járt az egyetembe. *
1560-dik táján élt Ilosvay Miklós, kinek Charnavoday Furzsinától fia János volt.
1560-ban Ilosvay Mihály Szatmár vármegyében Vitka, Kápolna, Paplan és Kolcsa helységben többekkel részbirtokot nyert királyi adományban. *
1602-ben Thibai Gergelynek javairól Zemplin megyében Vinnán febr. 12-én választott biróság előtt osztály kelt, Morvay Anna Ilosvay Józsefné, és neje Morvay Dorottya Semsey Ferencz özvegye közt egyrészről, más részről pedig Bornemisza Zsuzsánna Ilosvay István özvegye közt, mint leányainak Ilosvay Margitnak, és Katalinnak Eödönffy György nejének gyámja között. *
Ilosvay István 1670-ben Ugocsa vármegye másod alispánja. *
György ugyanott 1708-ban másod, 1716- 1717-ben első alispán volt. *
Imre Rákóczy Ferencznek, kihez már 1703-ban hozzá állott, egyik kurucz ezredese, majd tábornoka. *
István váradi olvasó kanonok, decretorum doctor, ymeri czimz. püspök, és egri nagyprépost volt 1544-ben. *
József 1784-ben Szatmár megyének aladószedője. *